Общи условия на ремонтнаапартамент.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условията за ползване на Уебсайта, включително правилата за искане на оферти за услуги, свързани с ремонтни дейности, както и въпросите, свързани с процедурата за плащане и подаване на жалби, са посочени в ОУ. Всеки, който използва Уебсайта, е длъжен да се запознае със съдържанието на ОУ.

За краткост www.ремонтнаапартамент.com ще се нарича – „сайта” по-долу в условията.

 

Потребителите могат да използват Уебсайта с ограничени функции, при положение че спазват правилата, посочени в настоящите Общи условия, като спазват закона и принципите на добросъвестност.

 

Съдържанието, публикувано на Уебсайта, включително в реализирани проекти, независимо от тяхната форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на www.ремонтнабаня.com. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на Уебсайта, с цел по-нататъшно споделяне с трети страни в рамките на други Уебсайтове и извън Интернет е забранено. Също така е забранено използването на наименованието на Уебсайта и фирмата собственик на този сайт, включително характерни техни графични елементи, без съгласието на www.ремонтнабаня.com

 

  1. Настоящият документ на (сайта), предназначен е и има обвързваща сила за потребители, които възнамеряват да използват услугите на този сайт, чрез изискване на оферти за услуги само.

(сайта) не е страна по сделките, сключвани между потребителитеи фирмите и лицата извършващи ремонтните дейности, не играе роля на изпълнител между страните по сделката. (сайта) не носи никаква отговорност за отношенията, свързани с или произтичащи от сделките за ремонтни дейности, сключвани между потребителите и фирмите и лицата изпълнители.

 

С приемане на условията в настоящят документ, потребителят потвърждава наличието на декларираните по-долу обстоятелства.

 

1.1. Потребителят декларира, че е дал изрично съгласие за предоставяне на личните  данни в (сайта), които се използват за връзка и комуникация с изпълнители на ремонтни дейности.

 

1.2. Съгласието на потребителите се отнася до всички лични данни и съдържание, предоставени от тях във връзка с обяви, включително, но не само име, телефон, снимки на имота, описание на имота, адрес на имота.

 

1.3. При изричен отказ от страна на клиент (сайта) се задължава да не предоставя за публикуване в платформата реализирани готови обекти.

 

1.4. Администраторът на (сайта) не носи отговорност за оплаквания от страна на клиенти на подизпълнителите и лицата извършващи ремонтните дейности за неправомерно използване и публикуване на техните данни.

 

Фирмата изпълнител и лицата свързани с изпълняването на ремонтните дейности по договор носят пълна отговорност за наличието на съгласие от своите клиенти за предоставяне на техните данни, също и за качественото изпълнение на подписаните в споразумениете между тях услуги.

 

В случай че клиента заявил оферта за изпълнение през сайта и сключил договор с подизпълнител има оплаквания, то това трябва да се насочи към фирмата и лицето изпълнител от подписаният между тях договор.

 

(сайта) не носи отговорност за изпълнението, качеството и отношенията между потребителите на (сайта) и изпълнителите.

 

1.5. Запознаването със съдържанието на настоящото приложение е задължително условие за използване на (сайта) за оферти за строителни ремонти от всякакъв тип. В случай че не е съгласен или не е в състояние да изпълни условията на настоящото приложение , потребителят не следва да използва (сайта) за търсене на оферта за ремонт, чрез подизпълнител с когото (сайта) работи.

 

Със искането на оферта аз строителен ремонт и получаването на такава, последвано от оглед и подписване на договор с подизпълнител на строителни ремонти потребителят на (сайта) потвърждава, че е съгласен да бъде обвързан с настоящото приложение.

 

  1. Цени – посочените цени за ремонти дейности в (сайта), са крайни с вкличено ДДС. (сайта) си запазва правото да актуализира ценоразписа като потребителите следва да се запознаят с него преди да изискат оферта за услуги. Този ценоразпис е валиден за услугите изпълнявани от подизпълнителите и лицата, с който потребителят сключва договор.

(сайта) не носи отговорност за други уговорки между потребителите и изпълнителите на строителни услуги, които не са включени в оферта изискана в сайта или са били редактирани от подизпълнителят впоследствие.

 

2.1. Комуникация с потребителите , заинтересовани лица  за строителни ремонти – (сайта) предоставя на своите потребители няколко начина, по които те биха могли на комуникират. Основният такъв е през лични съобщения , имейл и телефонен разговор чрез информацията предоставена в (сайта) до получаване на оферта за услуга.

Заинтересованите потребители, които имат желание да сключат договор за изпълнение на строителен ремонт продължават комуникацията с подизпълнител и (сайта) не се нагажира с отговорност за техните взаимоотношения.

 

 

  1. Показването и качването на реализирани строителни ремонтни като част от услугите предлагани в сайта са публикувани с разрешението на клиента и подизпълнителя.

 

(сайта) не носи отговорност за комуникацията и процеса по извършване на ремонтните дейности  между Потребителя и Изпълнителя на услугата. По-специално, (сайта) не носи отговорност за работата на лицето или фирмата извършващо ремонта,  към които Потребителят ще бъде насочен.

(сайта) извършва дейност свързана с реклама на услуга и прави връзка между Потребителите и Изпълнителите на тези услуги.

 

 

(сайта) не носи отговорност за използването на предоставените Лични данни от подизпълнителя при сключването на договор за строителни ремонти с Потребител, който е получил оферта от този сайт.

 

(сайта) служи за реклама на дейност свързана със строителни ремонти и посредничи към подизпълнители на услуги свързани с ремонтни дейности. с името на всеки сайт

 

Общи условия

 

Условията за ползване на Уебсайта, включително правилата за искане на оферти за услуги, свързани с ремонтни дейности, както и въпросите, свързани с процедурата за плащане и подаване на жалби, са посочени в ОУ. Всеки, който използва Уебсайта, е длъжен да се запознае със съдържанието на ОУ.

 

Гостите могат да използват Уебсайта с ограничени функции, при положение че спазват правилата, посочени в настоящите Общи условия, като спазват закона и принципите на добросъвестност.

 

Съдържанието, публикувано на Уебсайта, включително в реализирани проекти, независимо от тяхната форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на (сайта). Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на Уебсайта, с цел по-нататъшно споделяне с трети страни в рамките на други Уебсайтове и извън Интернет е забранено. Също така е забранено използването на наименованието на Уебсайта и фирмата собственик на този сайт, включително характерни техни графични елементи, без съгласието на (сайта).

 

  1. Настоящият документ на (сайта), предназначен е и има обвързваща сила за потребители, които възнамеряват да използват услугите на този сайт, чрез изискване на оферти за услуги само.

(сайта) не е страна по сделките, сключвани между потребителитеи фирмите и лицата извършващи ремонтните дейности, не играе роля на изпълнител между страните по сделката. (сайта) не носи никаква отговорност за отношенията, свързани с или произтичащи от сделките за ремонтни дейности, сключвани между потребителите и фирмите и лицата изпълнители.

 

С приемане на условията в настоящят документ, потребителят потвърждава наличието на декларираните по-долу обстоятелства.

 

1.1. Потребителят декларира, че е дал изрично съгласие за предоставяне на личните  данни в (сайта), които се използват за връзка и комуникация с изпълнители на ремонтни дейности.

 

1.2. Съгласието на потребителите се отнася до всички лични данни и съдържание, предоставени от тях във връзка с обяви, включително, но не само име, телефон, снимки на имота, описание на имота, адрес на имота.

 

1.3. При изричен отказ от страна на клиент (сайта) се задължава да не предоставя за публикуване в платформата реализирани готови обекти.

 

1.4. Администраторът на (сайта) не носи отговорност за оплаквания от страна на клиенти на подизпълнителите и лицата извършващи ремонтните дейности за неправомерно използване и публикуване на техните данни.

 

Фирмата изпълнител и лицата свързани с изпълняването на ремонтните дейности по договор носят пълна отговорност за наличието на съгласие от своите клиенти за предоставяне на техните данни, също и за качественото изпълнение на подписаните в споразумениете между тях услуги.

 

В случай че клиента заявил оферта за изпълнение през сайта и сключил договор с подизпълнител има оплаквания, то това трябва да се насочи към фирмата и лицето изпълнител от подписаният между тях договор.

 

(сайта) не носи отговорност за изпълнението, качеството и отношенията между потребителите на (сайта) и изпълнителите.

 

1.5. Запознаването със съдържанието на настоящото приложение е задължително условие за използване на (сайта) за оферти за строителни ремонти от всякакъв тип. В случай че не е съгласен или не е в състояние да изпълни условията на настоящото приложение , потребителят не следва да използва (сайта) за търсене на оферта за ремонт, чрез подизпълнител с когото (сайта) работи.

 

Със искането на оферта аз строителен ремонт и получаването на такава, последвано от оглед и подписване на договор с подизпълнител на строителни ремонти потребителят на (сайта) потвърждава, че е съгласен да бъде обвързан с настоящото приложение.

 

  1. Цени – посочените цени за ремонти дейности в (сайта), са крайни с вкличено ДДС. (сайта) си запазва правото да актуализира ценоразписа като потребителите следва да се запознаят с него преди да изискат оферта за услуги. Този ценоразпис е валиден за услугите изпълнявани от подизпълнителите и лицата, с който потребителят сключва договор.

(сайта) не носи отговорност за други уговорки между потребителите и изпълнителите на строителни услуги, които не са включени в оферта изискана в сайта или са били редактирани от подизпълнителят впоследствие.

 

2.1. Комуникация с потребителите , заинтересовани лица  за строителни ремонти – (сайта) предоставя на своите потребители няколко начина, по които те биха могли на комуникират. Основният такъв е през лични съобщения , имейл и телефонен разговор чрез информацията предоставена в (сайта) до получаване на оферта за услуга.

Заинтересованите потребители, които имат желание да сключат договор за изпълнение на строителен ремонт продължават комуникацията с подизпълнител и (сайта) не се нагажира с отговорност за техните взаимоотношения.

 

 

  1. Показването и качването на реализирани строителни ремонтни като част от услугите предлагани в сайта са публикувани с разрешението на клиента и подизпълнителя.
  1. Общи условия за предлаганите услуги свързани с асоцираната фирма ЕТ „Георги Сечков“ представляваща (сайта)

4.1.(сайта) не носи отговорност за комуникацията и процеса по извършване на ремонтните дейности  между Потребителя и Изпълнителя на услугата. По-специално, (сайта) не носи отговорност за работата на лицето или фирмата извършващо ремонта,  към които Потребителят ще бъде насочен.

4.2 (сайта) извършва дейност свързана с реклама на услуга и прави връзка между Потребителите и Изпълнителите на тези услуги.

4.3 (сайта) не носи отговорност за използването на предоставените Лични данни от подизпълнителя при сключването на договор за строителни ремонти с Потребител, който е получил оферта от този сайт.

4.4. (сайта) служи за реклама на дейност свързана със строителни ремонти и посредничи към подизпълнители на услуги свързани с ремонтни дейности.

4.5. (сайта) е  представляван от фирмата ЕТ „Георги Сечков“ като предлага реклама на услуга и посредничи между Потребителите в сайта и Подизпълнителите на такава услуга. 

4.6. Фирмата ЕТ „Георги Сечков“  не извършва ремонтните дейности описани в сайта, освен ако това не е упоменато изрично в офертата и изпълнителят на ремонтните и строителните дейности е самта фирма ЕТ „Георги Сечков“ , което се потвърждава и от сключване на договор между ЕТ „Георги Сечков“ и Потребителя изискал ремонтна дейност от предлаганите такива в (сайта)

4.7. В случай, че фирмата ЕТ „Георги Сечков“  носи отговорност за изпълнението на строителна дейност или ремонт от услугите предлагани в сайта, то следва Потребителят да е подписал договор за тези услуги конкретно с фирмата ЕТ „Георги Сечков“.

4.8. ЕТ „Георги Сечков“  се разграничава от изпълнението на предлаганите услуги в сайта, които са с рекламна цел и служат за осъществяване на контакт между Потребители в сайта и Подизпълнители на услуги свързани със строителни ремонти